TeskaLabs SeaCat PKI for C-ITS delivered to CertiLab of Czech Technical University

EN: TeskaLabs SeaCat PKI for C-ITS delivered to CertiLab of Czech Technical University

The Faculty of Transportation Sciences of Czech Technical University has built and launched the CertiLab laboratory for the development and testing of technologies for Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). These technologies are essential for the development of autonomous transport vehicles. The lab is focused on communication systems between vehicles and road infrastructure. Engaging technologies based on the principle of direct communication between vehicles and road infrastructure are intended to improve the safety, efficiency, and fluidity of road traffic. TeskaLabs is supplying the SeaCat PKI and the dedicated C-ITS safety testing tool for CertiLab, which was inspired by ETSI plugtests. ETSI plugtests provide important feedback to engineers to help improve the standards development process and allow experts to collaboratively test the interoperability of possible implementations. One of the CertiLab's goals is to be one of the first center for certification and auditing for C-ITS security verification. It is a necessary step for the safe commisioning of C-ITS technologies in the European area.

TeskaLabs SeaCat PKI is the central security component for C-ITS, ensuring secure and trusted data transfer. TeskaLabs SeaCat PKI is compliant with the European Union's certification and standardization legislative framework for C-ITS.

CertiLab is part of the C-ROADS Czech Republic project, which aims to test the operation of C-ITS in Czech road and rail transport infrastructure in practice. TeskaLabs has already successfully cooperates on implemantation of Cooperative Intelligent Transport Systems in Czech Republic, Slovenia, Greece and United Kingdom.

Faculty of Transportation Sciences of Czech Technical University

The Faculty of Transportation Sciences is one of the eight faculties of the Czech Technical University in Prague, whose Our mission is to educate students, carry out scientific research and investigate projects in the field of transportation, telematics and telecommunications, taking into account the requirements of the market and with emphasis on state-of-the-art technologies, intelligent transportation systems, economic analyses, relations between transportation and the environment, power engineering, etc. The Faculty of Transportation Sciences is one of the few faculties in the world with an programme for teaching Intelligent Transport Systems (ITS).

TeskaLabs

TeskaLabs is a Czech-British developer of cybersecurity software products, founded in 2014. For the secure communication of the Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), TeskaLabs supplies its product SeaCat PKI for C-ITS. It is a central security component used by many European countries and organisations to manage the security of intelligent transport systems. TeskaLabs is one of the C-ITS Security vendors with the largest number of deployments in Europe.

For more information on C-ITS security, please visit: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

For more information about TeskaLabs, please visit: https://teskalabs.com/

CZ: TeskaLabs SeaCat PKI pro CertiLab Fakulty dopravní ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT vybudovala a spustila laboratoř CertiLab pro vývoj a testování kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Tyto technologie jsou zásadní pro vývoj autonomních dopravních prostředků. Laboratoř se zaměřuje na systémy komunikace mezi vozidly a dopravní infrastrukturou. Zapojení technologií založené na principu přímé komunikace mezi vozidly a dopravní infrastrukturou mají za cíl zvýšit bezpečnost, efektivitu a plynulost silničního provozu. TeskaLabs pro CertiLab dodává produkt TeskaLabs SeaCat PKI a specializovaný nástroj pro testování bezpečnosti C-ITS, který byl inspirován ETSI plugtesty. ETSI plugtesty poskytují technikům důležitou zpětnou vazbu, která pomáhá zlepšovat proces tvorby norem a umožňuje odborníkům, aby společně testovali interoperabilitu možných implementací. Jedním z cílu pracoviště CertiLab je být jeden z prvních certifikačních a auditorských pracovišt pro ověřování bezpečnosti C-ITS, což je nezbytný krok pro bezpečný produkční provoz C-ITS technologií v Evropském prostoru.

TeskaLabs SeaCat PKI je centrální bezpečností komponenta pro C-ITS, zajišťující bezpečný a důvěryhodný přenos dat. TeskaLabs SeaCat PKI je v souladu s certifikačním a standardizačním legislativním rámcem Evropské unie pro C-ITS.

CertiLab je součástí projetku C-ROADS Czech republic, jehož cílem je v praxi prověřit fungování C-ITS české silniční a železniční dopravní infrastruktury. Společnost TeskaLabs již úspěšně spolupracuje na zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů v České republice, Slovinsku, Řecku a Velké Británii.

Fakulta dopravní ČVUT

Fakulta dopravní (FD) je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), jejímž posláním je výchova absolventů, vědecká, výzkumná a projektová činnost v oblasti dopravy, telematiky a telekomunikací s ohledem na potřeby trhu a s akcentem na moderní technologie, inteligentní dopravní systémy, ekonomické analýzy, vztah dopravy a životního prostředí, energetiku aj. Fakulta dopravní je jednou z několika málo fakult na světě s akreditovaným programem výuky inteligentních dopravních systémů (ITS).

TeskaLabs

TeskaLabs je česko-britský výrobce softwarových produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti, založený v roce 2014. Pro bezpečnost komunikace inteligentních transportních systémů (C-ITS), TeskaLabs dodává svůj produkt SeaCat PKI for C-ITS. Jedná se o centrální bezpečnostní komponentu, kterou využívá řada evropských zemi a organizaci, pro správu bezpečnosti inteligentních transportních systémů. TeskaLabs se řadí mezi C-ITS Security dodavatele s největším počtem nasazení v Evropě.

Další informace o zabezpečení C-ITS najdete na adrese: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

Další informace o společnosti TeskaLabs najdete na adrese: https://teskalabs.com/

Are you interested in security for connected vehicles? Visit this page

About the Author

Jan Fousek

Marketing Specialist at TeskaLabs
You Might Be Interested in Reading These Articles

TeskaLabs at the ETSI 7th CMS Plugtest validating C-ITS security

It is our great pleasure to announce that TeskaLabs successfully participated at the ETSI 7th CMS Plugtest at Sophia Antipolis, France, from 4th to 7th November 2019. This V2X plugtest was focused on testing C-ITS cyber security, interoperability and a validation of the European trust domain.

Continue reading ...

automotive c-its v2x

Published on November 15, 2019

TeskaLabs delivers cybersecurity for nationwide C-ITS project in Czech Republic

TeskaLabs delivers Seacat PKI, public key infrastructure security technology, for newly emerging nationwide C-ITS project in Czech Republic.

Continue reading ...

press automotive c-its v2x security

Published on August 25, 2021

Android: The One That Gets The All the Attention - Developers, Hackers and YOU

Android is considered one of the best operating systems used in smart phones. This operating system is backed by Google, the number one search engine. The Google Play has become an obsession now, enjoying the biggest number of smart phone apps. Many of them are absolutely free. But what if we tell you that Android is the easiest operating system to hack and even customized apps such as Gmail can be hacked. Recently it was checked and confirmed that Gmail is one of the top endangered apps, which can be hacked very easily.

Continue reading ...

android security

Published on January 20, 2015