C-Roads and TeskaLabs Logo

TeskaLabs delivers cybersecurity for C-Roads

English

PRAGUE, Czech Republic - August 21, 2018 - TeskaLabs with a great pleasure announces that we succeeded in the public tender with our product SeaCat as a supplier of cybersecurity for a C-Roads platform in the Czech Republic.

Co-financed by the European Union

The C-Roads is a joint initiative of European Member States and road operators. C-Roads is a technological platform that allows road vehicles to communicate with other vehicles, traffic signals, roadside infrastructure as well as with other road users. The systems are also known as vehicle-to-vehicle communications (V2V), car-to-car communications (C2C), or vehicle-to-infrastructure communications (V2X). These systems have a strong potential to improve road safety and the efficiency of road traffic. The C-Roads platform is an implementation of the worldwide standard called Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS).

The Czech Republic is among many pilot countries in Europe for the C-Roads platform. The Czech C-Road pilot is the largest implementation of the cooperative transport technology and related systems in Europe. The Czech C-Roads pilot sites are located on the D1, D5, and D11 motorways, and on the urban nodes Pilsen, Brno, and Ostrava. It is anticipated to deploy the cooperative systems on more than 200 km of highways and connected municipalities motorways. Another unique proposition of the Czech pilot is the integration of the C-Roads platform into an urban environment, in Pilsen and Ostrava. The consortium behind Czech pilot actively connects public transport companies, and it brings the cooperative technologies into buses, trams, and on the crossroads.

The Czech implementation is delivered by a consortium of partners, under the lead of the Ministry of Transportation. The O2 Czech Republic is one of the active members of a consortium. The O2 Czech Republic is (within the scope of its activities) responsible also for implementation of the cybersecurity on all layers and for all other cooperating members of the consortium. Among other members of a consortium are T-Mobile Czech Republic, Intens, AŽD Prague, Správa železniční a dopravní cesty (Railway Infrastructure Administration), Brněnské komunikace, Czech technical university in Prague Faculty of Transportation, and the government agency Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, the leading partner for motorway infrastructure. Vital roles also belong to associated partners of the project, Škoda Auto and public transportation companies Pilsner and Ostrava, which significantly contribute to the success of the project.

Ales Teska, CEO of TeskaLabs states: "Our product SeaCat again confirmed its position as an exceptional cybersecurity technology, which finds broad applications in a contemporary digital world. Our mission to protect data and people privacy has now more than ever before held paramount importance and this project is a huge leap forward for us. We will continue our expansion in the domain of connected devices (or IoT) and, in C-Roads case, into the automotive industry. Our vision is to become one of the leading vendors of cybersecurity for car-to-car communication and road infrastructure in Europe where we are based. In the near future, every new car will actively communicate with the surrounding environment over a standard communication protocol such as C-ITS, which you can think of as an Internet of Cars. Cybersecurity and privacy of such communication are of significant importance; it is also a confirmation that our investment into the development of our technology was fruitful and our product is becoming more and more useful in making a better life of everybody."

Jiri Vitek, O2 Czech Republic, C-Roads architect says: "We are now in the key moment of the history of transportation. The revolution is taking place in the way we perceive management of the traffic; not only for a perspective of central and information systems but also from a user or driver perspective. The car has gradually become an IT system, moreover, a system that intensively communicates with distant and with near surroundings, with other vehicles, with road infrastructure, and other traffic participants. The goal of this communication is to offer users the best possible safety and comfort when traveling. It means that we have to accent the cybersecurity on the architecture level and also on the levels of the basic principles of IT systems and their communication. This is a key factor for providing stability and 'acceptability' of the system. The system not only has to be functional but it also has to be accepted by its users. They must be convinced by its strong reliability."

About TeskaLabs SeaCat

SeaCat is a software product of TeskaLabs company, focused on protection of the digital communication and other practical challenges of cybersecurity, data privacy, and the applied cryptography. SeaCat is designed for deployments into massive systems with vast numbers of communicating users such as mobile applications or connected devices. SeaCat can be easily integrated with enterprise security operation centers to improve the operational safety of the protected IT systems even further.


Česky

Společnost TeskaLabs dodává kybernetickou bezpečnost pro C-Roads

PRAHA, Česká Republika - 21. srpna 2018 - Společnost TeskaLabs s velkým potěšením oznamuje, že zvítězila ve veřejné soutěži se svým produktem SeaCat a stala se tak dodavatelem kybernetické bezpečnosti pro platformu C-Roads v České republice.

Spolufinancováno Evropskou unií

C-Roads je společná iniciativa členských států Evropské unie a provozovatelů silnic a dálnic. Jedná se o technologickou platformu, která umožňuje silničním vozidlům komunikovat s jinými vozidly, dopravní signalizací, silniční infrastrukturou i ostatními účastníky silničního provozu. Systémy jsou také známé jako komunikace mezi vozidly (V2V, C2C) nebo komunikace mezi vozidly a infrastrukturou (V2X). Tyto systémy mají velký potenciál zlepšit bezpečnost a efektivitu silničního provozu. Platforma C-roads je implementací celosvětové technologie nazvané “Kooperativní inteligentní dopravní systémy”, neboli C-ITS. Implementace bezpečnostnostní vrstvy dodané společností TeskaLabs bude realizována v koordinaci s O2 Czech Republic, která je implementačním partnerem projektu C-Roads.

Česká republika patří mezi jednu z několika z evropských pilotních zemí projektu C-Roads. Svým rozsahem se ale jedná o největší implementaci kooperativní dopravní technologie v Evropě. Pilotní místa českých C-Roads se nacházejí na dálnicích D1, D5 a D11 a na městských uzlech Plzeň, Brno a Ostrava. V Plzni a Ostravě se, což je dalším českým unikátem, projekt C-Roads dále zaměřuje na integraci do městského prostředí, aktivně zapojuje dopravní podniky a tím přináší kooperativní technologii do autobusů, tramvají a na křižovatky.

Českou implementaci projektu zajišťuje konsorcium partnerů pod vedením Ministerstva dopravy. O2 Czech Republic je jedním z aktivních členů konsorcia. O2 Czech Republic je zároveň zodpovědná za implementaci kybernetické bezpečnosti na všech úrovních a pro všechny ostatní spolupracující členy konsorcia. Mezi další členy konsorcia patří T-Mobile Czech Republic, Intens, AŽD Praha, Správa železniční a dopravní cesty, Brněnské komunikace, Česká technická univerzita v Praze Fakulta dopravní a nesmíme opomenout ani hlavního realizačního partnera co se týče dálniční infrastruktury: Ředitelství silnic a dálnic. Klíčová role patří také přidruženým partnerům, Škoda Auto a dopravním podnikům města Plzeň a Ostrava, které významně přispívají k úspěchu projektu.

Aleš Teska, generální ředitel společnosti TeskaLabs uvádí: “Náš produkt SeaCat opět potvrdil svoji pozici výjimečné technologie kybernetické bezpečnosti, která nalézá širokou škálu uplatnění v současném digitálním světě. Naše poslání v rámci ochrany dat, soukromí a zabezpečení je nyní důležitější více než kdy jindy a tento projekt je pro nás významným krokem vpřed. Pokračujeme tak v expanzi v oblasti připojených zařízení (neboli IoT) a v konkrétním případě C-Roads do automobilového průmyslu. Naší vizí je stát se jedním z předních dodavatelů kybernetické bezpečnosti pro aplikace v silniční infrastruktuře v Evropě. V nejbližší budoucnosti bude každé nové vozidlo aktivně komunikovat s okolním prostředím prostřednictvím standardního komunikačního protokolu, jakým je třeba C-ITS. Jedná se o jakýsi internet automobilů. Kybernetická bezpečnost a soukromí takové komunikace mají zásadní význam pro lepší kvalitu života každého z nás.”

Jiří Vítek, O2 Czech Republic, C-Roads architekt říká: “Nacházíme se v jednom z klíčových bodů v historii dopravy, kdy dochází k revoluci v tom, jak vnímáme řízení dopravy - nejen z pohledu centrálních a informačních systémů, ale i z pohledu uživatele, tedy řidiče. Aniž si to uvědomujeme, postupnou evolucí se z auta stal IT systém, navíc systém, který intenzivně komunikuje se svým vzdáleným, ale nově i blízkým okolím, s ostatními vozidly, s infrastrukturou, s ostatními účastníků dopravního provozu. Cílem této komunikace je nabídnout uživateli co největší bezpečnost a komfort při cestování. To ale znamená, že na úrovni architektury řešení, na úrovni základních principů fungování IT systémů a komunikace musíme akcentovat právě bezpečnost, která je klíčovým faktorem pro zajištění stability a “uvěřitelnosti” systému. Ten musí být nejen funkční, ale zejména musí být akceptován svými uživateli a ti musí být přesvědčeni o jeho spolehlivosti.”

O produktu TeskaLabs SeaCat

SeaCat je softwarový produkt společnosti TeskaLabs zaměřený na ochranu digitální komunikace a další praktické výzvy kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a aplikované kryptografie. SeaCat je určen pro nasazení do distribuovaných systémů s velkým množstvím komunikujících uživatelů, jako jsou mobilní aplikace nebo připojená zařízení (neboli IoT). SeaCat lze snadno integrovat do středisek pro bezpečnostní dohled (SOC), čímž se ještě více navyšuje provozní bezpečnost informačních systémů.

###

Media contact:

Vladimira Teskova

Mobile: +44 (0) 7548 674986 (UK)

Email: vladimira.teskova@teskalabs.com

Are you interested in security for connected vehicles? Visit this page
You Might Be Interested in Reading These Articles

C-ITS PKI as a Service

In many respects, todays’s motor vehicles function as connected devices. And with this in consideration, joint EU initiatives have broadened the impact of Cooperative Intelligent Transport Systéms (C-ITS) to include more expanded connections, including road infrastructure. This enhanced connectivity is expected to show significant improvements to road safety and traffic efficiency.

Continue reading ...

automotive c-its v2x

Published on May 14, 2020

Who is Responsible for Securing the Connected Car?

The automotive industry recently witnessed several cases of cyber-hacking that made driving connected cars dangerous if not impossible. Companies like Jeep, Volkswagen, and Tesla all have recently dealt with cases of hackers taking over cars and stopping them while the cars were in use as well as stealing customers' Social Security numbers, financial details, and other sensitive information.

Continue reading ...

automotive security v2x

Published on April 04, 2017

TeskaLabs at the ETSI 7th CMS Plugtest validating C-ITS security

It is our great pleasure to announce that TeskaLabs successfully participated at the ETSI 7th CMS Plugtest at Sophia Antipolis, France, from 4th to 7th November 2019. This V2X plugtest was focused on testing C-ITS cyber security, interoperability and a validation of the European trust domain.

Continue reading ...

automotive c-its v2x

Published on November 15, 2019