🇨🇿 Česká verze je níže / Czech version is below.

Business mission to the Netherlands: we can be proud that the Czech Republic is also a leader in cyber security

At the beginning of March, the founders of the Czech technology company TeskaLabs, Aleš Teska (CEO) and Vladimíra Tesková (COO), participated in a business mission to the Netherlands, the topic of which was cybersecurity. The agenda included meetings with representatives of companies, educational and research organizations, discussions and sharing of experience in the fight against cybercrime or a look behind the scenes of top Dutch government and private institutions.

The Netherlands was certainly not chosen by chance. After all, the country boasts a cutting-edge digital infrastructure and ICT is one of the fastest growing industries here. The Netherlands is also one of the most connected and data-intensive countries in the world. It is home to the world's 2nd largest internet exchange as well as more than 200 data centres. However, all of this comes with a downside in the form of an increasing number of cyber-attacks, causing annual losses of over €10 billion.

Ales Teska, CEO of TeskaLabs

The cybersecurity sector is growing by more than 14% in the Netherlands, with a range of private, governmental and non-profit organisations working to ensure that the digital space is as secure as possible.

Visit to top cybersecurity centres

Participants visited e.g. the Dutch cybersecurity cluster Hague Security Delta (HSD) Campus (representing more than 275 companies, governmental organisations and professional institutions), Innovation Quarter (a governmental regional development corporation promoting innovation and international cooperation), the National Cyber Security Center in The Hague and the Europol headquarters in The Hague. They also met with representatives from Hague TECH (a centre for innovation), NL-IX Internet Exchange (an internet exchange) and KPN Security (the largest and most comprehensive IT security service provider in the Netherlands).

Due to the increasing frequency of attacks, not only the critical infrastructure of the state is under permanent threat, but there are also major economic losses in the private sector. "It was evident how well the Dutch government and the local business sector are aware that investing in prevention is always more effective than dealing with the serious consequences of cyber incidents," adds Aleš Teska.

Europol: long-term log retention is essential for successful investigations

TeskaLabs representatives evaluate the visit of the European Cybercrime Centre to Europol headquarters as very beneficial. The chief investigator mentioned, among other things, the extreme importance of long-term log retention for the investigation of serious cybercrimes. Forensic analysts point out that 60-70% of cyber-attacks are retrospective in nature. Data retained for less than two years is often insufficient for the success of an investigation. Six months to a year passes before an investigation goes anywhere.

This is what makes TeskaLabs' Log Management solution effective. "Our unique tools, whether it is the TeskaLabs LogMan.io product or the comprehensive TeskaLabs SIEM, enable truly long-term storage of logs, which are available extremely quickly - and of course unchanged", adds Aleš Teska.

This issue seems to be very topical in the context of the introduction of the requirements of the new European cyber security directive NIS 2, for which at least 6,000 entities in the Czech Republic must soon prepare.

The Czech Republic definitely has a lot to offer in the field of cyber security

TeskaLabs is one of the top cybersecurity vendors in the Czech Republic. It has its own product development, a unique technology and a high quality consulting service. In addition to the specific requirements, the offer to clients always takes into account the SW/HW provision or personnel capabilities of customers.

During the mission, company representatives also presented sophisticated products from TeskLabs LogMan.io and Logman.io Plus through TeskaLabs SIEM to TeskLabs LogMan.io SaaS.

"A lot of information was no surprise to us and it is pleasing that companies from the Czech Republic have a lot to boast about in the field of cybersecurity. At TeskaLabs we have the advantage of being able to offer our many years of foreign experience, especially from operating in the highly developed and competitive UK market. This is also why we are used to reacting very flexibly and effectively using current trends in the development of our advanced tools. This allows us to be a true partner to our clients from the Czech Republic and abroad," says Vladimíra Tesková.

"Finally, we would like to thank the CzechTrade agency and our embassy in The Hague, especially Ambassador Kateřina Sequensová and her team for the excellent organization of the event," conclude the founders of TeskaLabs.


Podnikatelská mise do Nizozemska: Můžeme být hrdí, i Česko patří v kybernetické bezpečnosti ke špičce

Na začátku března se zakladatelé české technologické společnosti TeskaLabs Aleš Teska (CEO) a Vladimíra Tesková (COO) zúčastnili podnikatelské mise do Nizozemska, jejímž tématem byla kybernetická bezpečnost. Na programu bylo setkání se zástupci firem, vzdělávacích i výzkumných organizací, diskuze a předávání zkušeností v boji s kyberkriminalitou nebo nahlédnutí do zákulisí špičkových nizozemských vládních i soukromých institucí.

Nizozemsko nebylo rozhodně vybráno náhodou. Země se totiž může pochlubit špičkovou digitální infrastrukturou a ICT zde patří k nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím. Nizozemsko je i jednou z nejpropojenějších a datově nejnáročnějších zemí světa. Nachází se tu 2. největší internetová ústředna na světě i více než 200 datových center. To vše s sebou ale nese i negativní stránky v podobě zvyšujícího se počtu kybernetických útoků, způsobujících každoroční ztráty přes 10 mld. eur.

Odvětví kybernetické bezpečnosti roste v Nizozemsku o více než 14 % a působí zde celá řada soukromých, vládních i neziskových organizací s cílem zajistit bezpečnost digitálního prostoru na co nejvyšší úrovni.

Návštěva top center kybernetické bezpečnosti

Účastníci navštívili např. nizozemský klastr kybernetické bezpečnosti Hague Security Delta (HSD) Campus (zastřešuje více než 275 firem, vládních organizací a odborných institucí), Innovation Quarter (vládní regionální rozvojová společnost podporující inovace a mezinárodní spolupráci), Národní centrálu pro kybernetickou bezpečnost v Haagu (National Cyber Security Center) či centrálu Europolu v Haagu. Setkali se také se zástupci Hague TECH (centrum pro inovace), NL-IX Internet Exchange (internetová burza) nebo KPN Security (největší a nejkomplexnější poskytovatel IT bezpečnostních služeb v Nizozemsku).

Vzhledem ke zvyšující se frekvenci útoků je v permanentním ohrožení nejen kritická infrastruktura státu, ale dochází i k velkým ekonomickým ztrátám v soukromé sféře. „Bylo vidět, jak dobře si uvědomuje nizozemská vláda i zdejší podnikatelský sektor, že investice do prevence je zkrátka vždy efektivnější než následné řešení závažných dopadů kybernetických incidentů,“ dodává Aleš Teska.

Europol: dlouhodobá retence logů je pro úspěšné šetření zásadní

Jako velmi přínosnou hodnotí zástupci TeskaLabs návštěvu Evropského centra pro boj s kyberkriminalitou v centrále Europolu. Hlavní vyšetřovatel zmínil kromě jiného mimořádnou důležitost dlouhodobého ukládání logů pro vyšetřování závažných kybernetických zločinů. Forenzní analytici upozorňují, že 60 – 70 % kyberútoků má zpětný charakter. Data uchovávaná méně než dva roky jsou pak pro úspěch vyšetřování často nedostatečná. Než se šetření vůbec někam posune, uplyne půl roku až rok.

Právě to nahrává i efektivnímu řešení Log Managementu od TeskaLabs. „Naše unikátní nástroje, ať už jde produkt LogMan.io nebo komplexní systém TeskaLabs SIEM, umožňují skutečně dlouhodobé ukládání logů, které jsou ale v případě potřeby k dispozici mimořádně rychle – a samozřejmě v nezměněné podobě“, doplňuje Aleš Teska.

Jako velmi aktuální se tato otázka jeví i v souvislosti se zaváděním požadavků nové evropské směrnice kybernetické bezpečnosti NIS 2, na niž se musí v brzké době připravit minimálně 6 000 subjektů v České republice.

Česko má v oblasti kybernetické bezpečnosti rozhodně co nabídnout

TeskaLabs patří v Česku ke špičce poskytovatelů služeb v oblasti kyberbezpečnosti. Disponuje totiž vlastním produktovým vývojem, unikátní technologií i kvalitním poradenským servisem. V nabídce klientům vždy zohledňuje kromě konkrétních požadavků i SW/HW zajištění nebo personální možnosti zákazníků.

V rámci mise představili zástupci firmy i sofistikované produkty od TeskLabs LogMan.io a Logman.io Plus přes TeskaLabs SIEM až po TeskLabs LogMan.io SaaS.

„Mnoho informací pro nás nebylo žádným překvapením a je potěšující, že firmy z České republiky se v oblasti kyberbezpečnosti mají čím pochlubit. V TeskaLabs máme výhodu, že můžeme nabídnout své dlouholeté zahraniční zkušenosti, především z působení na vysoce rozvinutém a konkurenčním britském trhu. I proto jsme zvyklí reagovat velmi pružně a efektivně využívat aktuální trendy ve vývoji našich pokročilých nástrojů. Díky tomu můžeme být klientům z Česka i zahraničí skutečnými partnery,“ říká Vladimíra Tesková.

„Na závěr bychom chtěli poděkovat za skvělou organizaci akce agentuře CzechTrade a našemu velvyslanectví v Haagu, především paní velvyslankyni Kateřině Sequensové a jejímu týmu,“ uzavírají zakladatelé TeskaLabs.

About the Author

Ales Teska

TeskaLabs’ founder and CEO, Ales Teska, is a driven innovator who proactively builds things and comes up with solutions to solve practical IT problems.
You Might Be Interested in Reading These Articles

TeskaLabs Announces the Release of SeaCat Mobile Secure Gateway for iOS

TeskaLabs, a new hi-tech startup, just launched the first of its security solution for enterprise mobile applications, SeaCat Mobile Secure Gateway, enabling developers to build security directly into their mobile applications, protecting the communication channel and the backends.

Continue reading ...

press

Published on June 01, 2014

Czech Startup TeskaLabs Wins Global Entrepreneurship Week

TeskaLabs, a startup focused on security for mobile applications and Internet of Things, captured first prize at the 2015 Global Entrepreneurship Week (GEW) Pitch Day Start It Up! event last week. The company was recently the first Czech startup ever to attend TechStars London, a world leading accelerator. TeskaLabs launched in early 2015, through StartupYard, a leading Central European seed accelerator, in Prague.

Continue reading ...

press

Published on November 26, 2015

TeskaLabs Ltd was Innovate UK Funding Competition Winner in 2018

While every company is drawn to answering big questions and making new discoveries, not everyone is excited about how to get there: securing money for growth. Even with billions spent on business research and development around the world, there is considerable competition for funds.

Continue reading ...

press security

Published on November 01, 2018