The 8th version of the European Certificate Trust List (ECTL) for C-ITS

EN: The 8th version of the European Certificate Trust List (ECTL) for C-ITS has been released

The Joint Research Centre of the European Commision (EC JRC) released the eight edition of the European Certificate Trust List (ECTL) used in Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS).

L0 ECTL v8 contains five new Root CA certificates and one re-keyed Root CA certificate. EC JRC has published an updated version of the related CPOC-WEB Logbook with all the details of this release here: https://cpoc.jrc.ec.europa.eu

Three out of five newly inserted Root Certificates are installations that run on the TeskaLabs SeaCat PKI software for C-ITS. TeskaLabs mediates communication between the C-ITS operators and the EC JRC in matters related to the ECTL and provides the complete agenda associated with these activities.

You can find out about the current list of Root Certificates issued by EC JRC on this link.

About C-ITS

Today's over-the-road vehicles are already essentially connected devices. Soon they will communicate not only with each other, but also with road infrastructure. This interaction is an essential element of C-ITS, which will allow road users and transport managers to share information and use it for coordination. These systems significantly improve road safety, traffic flow and driving comfort by helping road users to make informed decisions and adapt them to the traffic situation. They are also necessary for the wider adoption of modern technologies, such as autonomous driving—the so called "Internet of vehicles".

EC Joint Research Center

The European Commission's Joint Research Centre (EC JRC) is the European Commission's Directorate-General, which organisationally falls under the competences of the European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth. The JRC is a service of the European Commission, advising both the European Commission itself and the Member States of the European Union on policymaking. Advisor service is based on informed, independent, up-to-date evidence-based scientific and technical knowledge.

https://ec.europa.eu/jrc/en

TeskaLabs

A Czech-British developer of cybersecurity software products (founded in 2014), TeskaLabs is a major vendor of C-ITS Security, with the largest number of deployments throughout Europe. For the secure communication of the Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), TeskaLabs supplies its product SeaCat PKI for C-ITS. SeaCat PKI is a central security component used by many European governments and organisations to manage the security of intelligent transport systems.

For more information on C-ITS security, please visit: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

For more information about TeskaLabs, please visit: https://teskalabs.com/

CZ: Byla vydána 8. verze seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů ECTL pro C-ITS

Společné výzkumné středisko Evropské komise (EC JRC) uvolnilo již osmé vydání seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů (European Certificate Trust List, ECTL) používaných v kooperativních inteligentních transportních systémech (C-ITS).

L0 ECTL v8 obsahuje pět nových kořenových CA certifikátů a jeden překlíčovaný CA certifikát. EC JRC vydalo aktualizovanou verzi souvisejícího CPOC-WEB Logbooku se všemi podrobnostmi tohoto vydání na adrese: https://cpoc.jrc.ec.europa.eu

Tři z pěti nově vložených kořenových certifikátů jsou odbavovány z instalací, které jsou provozovány na software TeskaLabs SeaCat PKI pro C-ITS. TeskaLabs zprostředkovává komunikaci mezi provozovatelem C-ITS a EC JRC ve věcech, které se týkají ECTL a zajišťuje kompletní agendu, která je s tímto vztahem spojena.

S obsahem aktuálního seznamu kořenových certifikátů vydaných EC JRC se můžete seznámit zde: https://via.teskalabs.com/cits/cpoc-ectl

O C-ITS

Dnešní vozidla jsou v mnoha ohledech již připojenými zařízeními. V blízké budoucnosti však vozidla budou také komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravní infrastrukturou. Tato interakce je základním prvkem Kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS), které účastníkům silničního provozu a správcům dopravy umožní sdílet informace a používat je ke koordinaci. Tyto systémy výrazně zlepšují bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy a komfort jízdy tím, že pomáhá účastníkům silničního provozu přijímat informovaná rozhodnutí a přizpůsobovat je dopravní situaci. Dále jsou nezbytné pro širší adopci moderních technologií, jako je například autonomní řízení vozidel. Jedna se tak vlastně o “Internet vozidel”.

EC Joint Research Centre

Společné výzkumné středisko Evropské komise (EC JRC, Joint Research Centre) je generální ředitelství Evropské komise, které spadá do kompetencí komisařky pro Inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Společné výzkumné Středisko představuje službu Evropské komise, spočívající v poradenství jak Evropské komisi samotné, tak členským státům EU při vytváření politik, založeném na informovaném základě řízení rozhodovacích procesů a kultuře využívání nejnovějších vědeckých poznatků.

https://ec.europa.eu/jrc/en

TeskaLabs

TeskaLabs je česko-britský výrobce softwarových produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti, založený v roce 2014. Pro bezpečnost komunikace inteligentních transportních systémů (C-ITS), TeskaLabs dodává svůj produkt SeaCat PKI for C-ITS. Jedná se o centrální bezpečnostní komponentu, kterou využívá řada evropských zemi a organizaci, pro správu bezpečnosti inteligentních transportních systémů. TeskaLabs se řadí mezi C-ITS Security dodavatele s největším počtem nasazení v Evropě.

Další informace o zabezpečení C-ITS najdete na adrese: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

Další informace o společnosti TeskaLabs najdete na adrese: https://teskalabs.com/

Are you interested in security for connected vehicles? Visit this page

About the Author

Jan Fousek

Marketing Specialist at TeskaLabs
You Might Be Interested in Reading These Articles

SQL Injection - Are Developers to Blame for Data Security Breaches?

Of course, this is a bold statement, but for those who deal with security issues from mobile applications, they can pinpoint where the flaw occurred with developers not taking security into account when developing mobile apps. Security takes the back seat to app functionality and remains as second thought.

Continue reading ...

security development

Published on March 07, 2015

What Is Mobile Application Containerization or Wrapper, and Why It Needs to Go?

Containerization is an alternative for full machine virtualization. You probably know well-known containerization technology from Docker or Rocket. However, this article addresses the pros and cons of mobile “containerization” or wrapper used to isolate the mobile app from the mobile operating system or other applications installed on the same device. These type of “containerization” work in a different way.

Continue reading ...

tech security

Published on September 27, 2016

TeskaLabs is among UK’s Top 1% Rated Startups by Early Metrics

TeskaLabs, a London and Prague-based early-stage cybersecurity company, has been awarded a score of 84 out of 100 by Early Metrics, a rating agency which specializes in startups and SMEs. This places TeskaLabs in the top 1% of startups rated by Early Metrics, joining the exclusive club of five-star startups.

Continue reading ...

press

Published on October 26, 2016