ETSI 1st C-V2X Plugtest participants

C-ITS: The European Commission is updating the list of the Root Certificates.

23rd April 2021 marks the release of the fifth edition of the European Certificate Trust List (ECTL). This was released by the Joint Research Centre of the European Commission (EC JRC), and is used in Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). It is otherwise known as the "L0" edition release, intended for use primarily in test and pilot deployments. Currently these activities are primarily European and focus on fields such as intelligent cars and road infrastructure.

The L0 ECTL v5 contains four new Root CA certificates and two re-keyed Root CA certificates. EC JRC has published an updated version of the related CPOC-WEB Logbook with all the details of this release here: https://cpoc.jrc.ec.europa.eu

TeskaLabs is proud to announce that three out of four newly inserted Root Certificates are installations that run on the TeskaLabs SeaCat PKI software for C-ITS. TeskaLabs also directly ensures communication with the EC JRC regarding the insertion of these certificates on behalf of their owners. We will inform you about these deployments in the following press releases. TeskaLabs mediates communication between the C-ITS operators and the EC JRC in matters related to the ECTL and provides the complete agenda associated with these activities.

You can find out about the current list of Root Certificates issued by EC JRC on this link.

About C-ITS

Today's vehicles are already connected devices. Soon they will communicate not only with each other, but also with road infrastructure. This interaction is an essential element of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), which will allow road users and transport managers to share information and use it for coordination. These systems significantly improve road safety, traffic flow and driving comfort by helping road users to make informed decisions and adapt them to the traffic situation. They are also necessary for the wider adoption of modern technologies, such as autonomous driving - the so called "Internet of vehicles".

EC Joint Research Center

The European Commission's Joint Research Centre (EC JRC) is the European Commission's Directorate-General, which organisationally falls under the competences of the European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth. The JRC is a service of the European Commission, advising both the European Commission itself and the Member States of the European Union on policymaking. Advisor service is based on informed, independent, up-to-date evidence-based scientific and technical knowledge.

https://ec.europa.eu/jrc/en

TeskaLabs

TeskaLabs is a Czech-British developer of cybersecurity software products, founded in 2014. For the secure communication of the Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), TeskaLabs supplies its product SeaCat PKI for C-ITS. It is a central security component used by many European countries and organisations to manage the security of intelligent transport systems. TeskaLabs is one of the C-ITS Security vendors with the largest number of deployments in Europe.

For more information on C-ITS security, please visit: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

For more information about TeskaLabs, please visit: https://teskalabs.com/

CZ: C-ITS: Evropská komise aktualizuje seznam kořenových certifikátů.

Dne 23. 4. 2021 Společné výzkumné středisko Evropské komise (EC JRC) uvolnilo páté vydání seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů (European Certificate Trust List, ECTL) používaných v kooperativních inteligentních transportních systémech (C-ITS). Jedna se o vydání takzvané “L0” edice, určené především pro použiti v testovacích a pilotních nasazeních, což jsou v současné době primární evropské aktivity v oblasti “chytrých” aut a silniční infrastruktury.

L0 ECTL v5 obsahuje čtyři nové kořenové CA certifikáty a dva překlíčované kořenové CA certifikáty. EC JRC vydalo aktualizovanou verzi souvisejícího CPOC-WEB Logbooku se všemi podrobnostmi tohoto vydání na adrese: https://cpoc.jrc.ec.europa.eu

TeskaLabs s hrdostí oznamuje, že tři ze čtyř nově vložených kořenových certifikátů jsou odbavovány z instalací, které jsou provozovány na software TeskaLabs SeaCat PKI pro C-ITS. TeskaLabs také přímo zabezpečuje komunikaci s EC JRC ve věci vložení těchto certifikátu ve jménu jejich majitelů. O těchto nasazeních Vás budeme informovat v následující zprávách. TeskaLabs zprostředkovává komunikaci mezi provozovatelem C-ITS a EC JRC ve věcech, které se týkají ECTL a zajišťuje kompletní agendu, která je s tímto vztahem spojena.

S obsahem aktuálního seznamu kořenových certifikátů vydaných EC JRC se můžete seznámit například zde: https://via.teskalabs.com/cits/cpoc-ectl

O C-ITS

Dnešní vozidla jsou v mnoha ohledech již připojenými zařízeními. V blízké budoucnosti však vozidla budou také komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravní infrastrukturou. Tato interakce je základním prvkem Kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS), které účastníkům silničního provozu a správcům dopravy umožní sdílet informace a používat je ke koordinaci. Tyto systémy výrazně zlepšují bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy a komfort jízdy tím, že pomáhá účastníkům silničního provozu přijímat informovaná rozhodnutí a přizpůsobovat je dopravní situaci. Dále jsou nezbytné pro širší adopci moderních technologií, jako je například autonomní řízení vozidel. Jedna se tak vlastně o “Internet vozidel”.

EC Joint Research Centre

Společné výzkumné středisko Evropské komise (EC JRC, Joint Research Centre) je generální ředitelství Evropské komise, které spadá do kompetencí komisařky pro Inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Společné výzkumné Středisko představuje službu Evropské komise, spočívající v poradenství jak Evropské komisi samotné, tak členským státům EU při vytváření politik, založeném na informovaném základě řízení rozhodovacích procesů a kultuře využívání nejnovějších vědeckých poznatků.

https://ec.europa.eu/jrc/en

TeskaLabs

TeskaLabs je česko-britský výrobce softwarových produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti, založený v roce 2014. Pro bezpečnost komunikace inteligentních transportních systémů (C-ITS), TeskaLabs dodává svůj produkt SeaCat PKI for C-ITS. Jedná se o centrální bezpečnostní komponentu, kterou využívá řada evropských zemi a organizaci, pro správu bezpečnosti inteligentních transportních systémů. TeskaLabs se řadí mezi C-ITS Security dodavatele s největším počtem nasazení v Evropě.

Další informace o zabezpečení C-ITS najdete na adrese: https://teskalabs.com/solutions/seacat-cits-security

Další informace o společnosti TeskaLabs najdete na adrese: https://teskalabs.com/

Are you interested in security for connected vehicles? Visit this page

About the Author

Ales Teska

TeskaLabs’ founder and CEO, Ales Teska, is a driven innovator who proactively builds things and comes up with solutions to solve practical IT problems.
You Might Be Interested in Reading These Articles

OpenSSL DROWN Vulnerability Affects Millions of HTTPS Websites and Software Supporting SSLv2 (CVE-2016-0800)

DROWN is caused by legacy OpenSSL SSLv2 protocol, known to have many deficiencies. Security experts have recommended to turn it off, but apparently many servers still support it because disabling SSLv2 requires non-default reconfiguration of the SSL cryptographic settings which is not easy for common IT people who have limited security knowledge and don’t know the location to disable this protocol and the way to disable it.

Continue reading ...

security bulletin blog

Published on April 12, 2016

TeskaLabs SeaCat PKI deployment for NordicWay C-ITS pilot in Norway

In many respects, today's motor vehicles function as connected devices. With this in consideration, joint EU initiatives have broadened the impact of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) to include more expanded connections, including road infrastructure. This enhanced connectivity is expected to result in significant improvements to both road safety and traffic efficiency.

Continue reading ...

press automotive c-its v2x security

Published on June 15, 2021

How TeskaLabs Helps You Operate SCADA Systems Securely and Comply with Security Laws

Cyberspace does not have boundaries. The internet is a truly international community, and it takes just milliseconds to reach a data source on a whole different continent. The internet is therefore an open arena for cyberattacks from across the world, where anyone can try to break their way into someone else’s data. We can see this daily in the news or on the specialized ICT news servers- the attacks never stop.

Continue reading ...

security iot

Published on June 06, 2017