medical photo documentation mobile app

English (pro češtinu prosím přejděte níže)


TeskaLabs and University hospital in Pilsen launches a pilot of zScanner - open source mobile app for medical photo documentation

zScanner is a mobile application for clinical and medical photo documentation. zScanner enables doctors to take photos of patient medical records, and of injuries of the patients, and upload them to a hospital information system. zScanner is an application created by the Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague (IKEM), a major Czech hospital, and the largest center of clinical and experimental medicine in the Czech Republic.

During the pilot in the University hospital in Pilsen, zScanner is used at a Clinic of Oncology and Radiotherapy, and at the Clinic of anesthesiology, resuscitation and intensive medicine.

The zScanner application is uploading data to Hospital information system Medicalc, and therefore cyber-security is a vital element. University hospital in Pilsen has decided to secure zScanner by employing TeskaLabs' cyber security product SeaCat. SeaCat covers all cyber security and regulatory requirements, and moreover, it's very easy to integrate.

zScanner application for iOS was developed by BindWorks. Bindworks is a software development studio focused on the digitalization of healthcare processes. Their applications help healthcare professionals to acquire, share and access relevant information on the go, giving them better tools for their informed and timely decision making.

medical photo documentation mobile app medical photo documentation mobile app medical photo documentation mobile app
medical photo documentation mobile app medical photo documentation mobile app medical photo documentation mobile app

Why University hospital in Pilsen pilots zScanner

University hospital in Pilsen needed to solve a long-standing problem: for years, visiting patients had been presenting their doctors critical medical records in printed format. These documents then had to be manually uploaded into the hospital information system. Doctors faced a dual dilemma: they had no time to perform these tasks and yet they needed to have quick access to this vital patient information.

An additional problem, current medical procedures require nurses to create photo documentation of patient injuries. University hospital in Pilsen formerly addressed this issue in a labour-intensive manner: the nurse had to use a camera, make a photo, and later upload the photo from the camera to a computer, and then upload it from the computer to the hospital information system. This was both time-consuming and subject to error.

To address this issue, University hospital in Pilsen pilots zScanner, a mobile application for clinical and medical photo documentation. zScanner enables doctors and nurses to use their mobile phone to make digital copies of patient medical records, and record pictures of patient injuries, and upload them to a hospital information system Medicalc in one seamless action.

Start using open sourced zScanner in your hospital

For more information about zScanner secured by SeaCat, please visit: https://teskalabs.com/products/zscanner/
Or, contact us directly at sales@teskalabs.com

Česky


TeskaLabs a Fakultní nemocnice Plzeň spustili pilotní nasazení zScanner, mobilní aplikace pro foto-dokumentaci pacientů a nahrávání dokumentů do nemocničního informačního systému Medicalc

zScanner je mobilní aplikace pro klinickou a lékařskou fotodokumentaci. zScanner umožňuje lékařům a zdravotním sestrám pořizovat snímky zdravotních záznamů pacientů a zranění pacientů, a nahrávat je do nemocničního informačního systému. zScanner je open source aplikace vyvinutá a používaná Institutem Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), významnou českou nemocnicí, a největším centrem klinické a experimentální medicíny v České republice.

V rámci pilotního nasazení ve FN Plzeň je zScanner využíván na Onkologické a radioterapeutické klinice a Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Aplikace zScanner nahrává data do nemocničního informačního systému Medicalc, a proto je kybernetická bezpečnost velmi důležitým prvkem. Fakultní nemocnice v Plzni se rozhodla zajistit zabezpečení aplikace zScanner pomocí SeaCat, produktu pro kybernetickou bezpečnost vytvořeným TeskaLabs. SeaCat pokrývá všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost, je v souladu s platnou legislativou a navíc je jeho implementace velmi snadná.

Aplikaci zScanner pro iOS vytvořilo studio BindWorks. Bindworks je designérské a vývojářské studio, zaměřené na digitalizaci podpůrných procesů ve zdravotnictví. Navrhuje řešení a vytváří aplikace, které lékařům a zdravotníkům pomáhají v organizaci práce, rychlejším zvládání úkolů a efektivnějším přístupu k informacím pro rozhodování.

Proč Fakultní nemocnice v Plzni pilotuje zScanner?

FN Plzeň potřebovala vyřešit dlouhotrvající problém: pacienti již několik let prezentovali zdravotním sestrám a lékařům kritické zdravotní záznamy v tištěné podobě. Tyto dokumenty pak musely být ručně nahrány do nemocničního informačního systému FN Plzeň. Pracovníci čelili dvojímu dilematu: neměli čas na plnění těchto úkolů, a přesto museli mít k těmto důležitým informacím o pacientech rychlý přístup.

Další problém byl, že současné lékařské postupy vyžadují, aby sestry vytvořili fotodokumentaci zranění pacientů. FN Plzeň tuto problematiku dříve řešila pracným způsobem: zdravotní sestra musela použít fotoaparát, pořídit si fotografii a později nahrát fotografii z fotoaparátu do počítače a poté ji nahrát z počítače do nemocničního informačního systému. To bylo časově náročné, a často i předmětem chyb.

Pro vyřešení tohoto testuje FN Plzeň zScanner, mobilní aplikaci pro klinickou a lékařskou fotodokumentaci. zScanner umožňuje lékařům a zdravotním sestrám používat jejich vlastní mobilní telefon k vytváření digitálních kopií lékařských záznamů o pacientech, snímků zranění pacientů, a jejich jednoduché a rychlé nahrání do nemocničního informačního systému Medicalc.

Začnete využívat open-source zScanner i ve Vaší nemocnici

Pro více informací o zScanner zabezpečeném pomocí produktu SeaCat, prosím navštivte: https://teskalabs.com/cz/products/zscanner/
Nebo nás kontaktujte na: sales@teskalabs.com

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně vysoce specializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s vyjímkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech.

About TeskaLabs

We, at TeskaLabs, believe that the digital world has to be safe. Today, as enterprises move toward mobile and Internet of Things (IoT), we help them build and operate mobile, desktop, web and IoT applications securely.TeskaLabs is an award-winning product company committing to creating the world's most comprehensive application security technology for mobile, desktop, web and IoT apps. We are a proud member of Microsoft BizSpark Plus, and a strategic partner of O2 Czech Republic.

About Bindworks

Bindworks is a software development studio focused on the digitalization of healthcare processes. Our applications help healthcare professionals to acquire, share and access relevant information on the go, giving them better tools for their informed and timely decision making.

About Medicalc

Medicalc software s.r.o. is a Czech software company, which was founded after year 2000, but her founders are dealing with a software for health care even from 90s. Our main goal is to be a leader and an innovator in the field of hospital information systems, to develop and deliver new and creative, but especially high quality and reliable products and services at a reasonable price. Our company is based primarily on close relationships, so we could meet needs of our customers as much as possible. The most important in our company is flexibility that provides quick decision-making and feedback. In our opinion, these qualities are also an important factor for providing high quality services in the current hurried environment of the Czech healthcare and business climate of this state.

About the Author

Pavel Enderle

Sales Executive at TeskaLabs
You Might Be Interested in Reading These Articles

IoT, AI and Cybersecurity Are Transforming Healthcare: Here's How

Technological advances are being made on a daily basis with one goal in mind - simplifying our daily lives. Everyone now owns a computer and smartphone and thanks to the Internet, everyone has access to lots of different types of information. The medical field has benefitted greatly from this advancement in technology. Not only does it help simplify many processes which would otherwise be long and tedious to complete, it also gives doctors and the medical personnel a powerful tool which allows them to do their jobs with more security.

Continue reading ...

medicat healthcare data-privacy iot

Published on December 13, 2018

Personal Data Deindetification: Anonymization

If you manage private data of any kind, you need to be familiar with the process of anonymization and how it can be used to keep the information you store safe from data breaches.

Continue reading ...

gdpr data-privacy

Published on April 16, 2018

Personal Data Deindetification: Data masking (or suppression)

Data masking (or suppression) represents the de fact standard of pseudonymisation. Pseudonymisation is a critical part of GDPR compliance although there are no explicit GDPR pseudonymisation requirements. The regulation vaguely states that businesses must enforce safeguards and security measures to protect all consumer data that they handle. The GDPR refers to pseudonymization and encryption as “appropriate technical and organizational measures.

Continue reading ...

gdpr data-privacy

Published on June 11, 2018